Algemene voorwaarden

Downloaden als .PDF
 1. Definities

  1. De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis:
   1. Account: het persoonlijke Account evenals additionele door Opdrachtgever gecreëerde (sub)Accounts welke door Converdo aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld met als doel de afgenomen Dienst te kunnen gebruiken.
   2. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
   3. Bewerker: bewerker in de zin van artikel 1 sub e van de Wet bescherming persoonsgegevens.
   4. Converdo: het bedrijf Converdo B.V., gevestigd te Hoorn en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 62430726, handelend onder de namen Converdo en Conversion Monitor.
   5. Conversion Monitor: de door Converdo aangeboden SaaS-dienst die voorziet in conversie-optimalisatie voor ecommerce.
   6. Dienst: de door Converdo aangeboden dienstverlening bestaande uit onder andere consultancy op het gebied van e-commerce en het beschikbaar stellen van een online platform waarmee Opdrachtgever bepaalde processen ten aanzien van e-commerce analytics kan automatiseren zoals omschreven op de Website.
   7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van Intellectuele Eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
   8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Converdo een Overeenkomst heeft gesloten.
   9. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Converdo en Opdrachtgever op grond waarvan Converdo Diensten levert aan Opdrachtgever.
   10. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
   11. Plugin: additionele software die functioneert binnen een breder platform (bijvoorbeeld Magento of Wordpress) en dataverzameling voor Conversion Monitor mogelijk maakt.
   12. Schriftelijk: op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie. Email valt tevens onder deze definitie.
   13. Updates: wijzigingen en upgrades van de Dienst in het kader van het toevoegen van functionaliteiten, ten behoeve van bugfixing, het verbeteren van de functionaliteit en/of het herstellen van fouten.
   14. Verantwoordelijke: verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wet bescherming persoonsgegevens;
   15. Website: www.converdo.com en www.conversionmonitor.com, dan wel subdomeinen daarvan en andere extensies.
 2. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Converdo, de acceptatie daarvan door de Opdrachtgever en de aldus tussen partijen stand gekomen Overeenkomst. Afwijkingen gelden uitsluitend indien zij Schriftelijk overeen zijn gekomen.
  2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Deze Algemene Voorwaarden bevatten een module voor Software-as-a-Service. Deze is enkel van toepassing voor zover de Dienst betrekking heeft op de SaaS-dienst ‘Conversion Monitor’. Wanneer deze van toepassing is, hebben de bepalingen in de module, voor zover van toepassing op de te leveren Dienst, voorrang ten opzichte van de Algemene Voorwaarden.
 3. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

  1. Tenzij daarin anders wordt bepaald, staan alle offertes gedurende vier weken open voor acceptatie, na afloop waarvan Converdo daaraan niet meer kan worden gebonden.
  2. Acceptatie door Opdrachtgever geschiedt Schriftelijk. Een van de offerte afwijkende acceptatie of een daarin door Opdrachtgever aangebrachte wijziging, bindt Converdo niet totdat de acceptatie daarvan Schriftelijk aan Opdrachtgever is bevestigd.
  3. Met de acceptatie of bevestiging van de offerte, als hiervoor aangegeven, komt de Overeenkomst tot stand.
  4. Deze omvat de hoofdverplichtingen van partijen, zoals deze nader staan omschreven in de offerte, daaronder begrepen- de omschrijving van de Diensten, de daarvoor geldende prijzen en/of tarieven en de termijnen waarbinnen de Diensten, respectievelijk betaling plaatsvinden.
  5. Converdo zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren in overeenstemming met de eisen, die Opdrachtgever, op grond van de bij Converdo aanwezige kennis en deskundigheid, daaraan redelijkerwijs kan stellen.
 4. Overmacht

  1. Converdo is niet gehouden tot enige verplichting, in de nakoming waarvan zij buiten haar schuld geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, is verhinderd. In voorkomend geval brengt Converdo Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de hoogte.
  2. Vanaf de datum waarop Converdo Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld, wordt haar verplichting opgeschort. Zodra de duur van de verhindering een periode van vier weken heeft overschreden, heeft ieder der partijen de bevoegdheid om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst was gepresteerd, wordt redelijkerwijs naar verhouding bepaald en aldus afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige nog iets verschuldigd zullen zijn.
 5. Gebreken/tekortkomingen

  1. In geval van een gebrek of een tekortkoming in de door Converdo verrichte Diensten brengt Opdrachtgever Converdo daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en stelt haar in de gelegenheid om dit te beoordelen en zo nodig te herstellen, alvorens daaraan enig recht te kunnen ontlenen.
  2. Vanaf het moment dat Opdrachtgever dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, doch in beide gevallen uiterlijk na verloop van vier weken vanaf de datum van ingebruikgeving door Converdo, vervalt diens bevoegdheid om zich op dit gebrek of tekortkoming te beroepen.
 6. Aansprakelijkheid

  1. Converdo is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit.
   1. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
   2. oplossen van een datalek;
   3. kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen;
   4. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Converdo er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
   5. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
   6. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
  2. Converdo is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Converdo gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
  3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 1 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst in de afgelopen zes (6) maanden heeft betaald aan Converdo voor de betreffende Dienst (exclusief btw).
  4. De aansprakelijkheid van Converdo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Converdo onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Converdo ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Converdo in staat is adequaat te reageren.
  5. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Converdo.
  6. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  7. Opdrachtgever vrijwaart Converdo voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
 7. Ontbinding

  1. Onverminderd haar rechten op schadevergoeding en alle overige rechten en bevoegdheden, die de wet haar toekent, is Converdo bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
   1. Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichting, vermeld in artikel 8.5, nadat vier weken zijn verlopen vanaf het daarin vermelde tijdstip of;
   2. Converdo gebruik maakt van haar opschortingsbevoegdheid, zoals vermeld in art. 8.6 tweede volzin van deze voorwaarden of;
   3. Opdrachtgever in verzuim komt overeenkomstig artikel 8.3 van deze voorwaarden of;
   4. Opdrachtgever(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt; in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt; diens onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door reconstructie of samenvoeging met een andere onderneming.
 8. Betaling

  1. Opdrachtgever dient voor algehele betaling zorg te dragen binnen de op de factuur vermelde termijn, zonder dat hem daarbij enig beroep op verrekening en/of korting toekomt. Tenzij in de Overeenkomst een andere termijn is opgenomen en onverminderd de toepasselijkheid van artikel 3 lid 5 van deze voorwaarden, bedraagt de betalingstermijn twee weken na factuurdatum.
  2. Als tijdstip van betaling geldt de datum waarop bijschrijving op de door Converdo aangewezen bankrekening plaatsvindt.
  3. Nadat vier weken na factuurdatum zijn verstreken, zonder dat betaling heeft plaatsgehad, komt Opdrachtgever automatisch in staat van verzuim. Onverminderd haar overige rechten op schadevergoeding, maakt Converdo aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde vanaf de factuurdatum en op betaling van buitengerechtelijke incassokosten over het verschuldigde, inclusief rente, met een minimum van € 40, –, een en ander overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  4. Ingeval van verzuim is Converdo bevoegd om Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of sommatie in rechte te betrekken, tenzij Opdrachtgever als consument heeft te gelden.
  5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aan alle condities, waarvan Converdo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, is voldaan.
  6. Converdo is bevoegd om de door haar te verlenen Diensten bij Opdrachtgever bij voorschot in rekening te brengen en eerst met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen op het tijdstip dat Opdrachtgever voor betaling van de betreffende factuur heeft zorg gedragen. Ook In geval de Diensten reeds zijn aangevangen en daarvoor nog facturen open staan, komt Converdo de bevoegdheid toe om de uitvoering op te schorten en deze eerst te hervatten op het tijdstip dat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 9. Intellectuele Eigendom

  1. Voor het geval de Overeenkomst mede ziet op de verlening van gebruiksrechten aan Opdrachtgever van door Converdo ontwikkelde en/of van haar afkomstige programmatuur of andere werken, waarop Intellectuele Eigendom rust, is Converdo bevoegd deze gebruiksrechten op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  2. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Converdo is het Opdrachtgever niet toegestaan deze werken openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of het gebruiksrecht aan derden af te staan.
  3. Converdo is gerechtigd relevante namen en logo's van Opdrachtgever te gebruiken voor promotiedoeleinden. Opdrachtgever kan voorwaarden stellen aan de wijze van gebruik of reproductie, welke Converdo stipt dient op te volgen.
 10. Wijzigingen voorwaarden

  1. Converdo mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
  2. Converdo zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Website evenals een e-mail bericht aan Opdrachtgever zodat daar kennis van genomen kan worden.
  3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
 11. Overige bepalingen

  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Converdo gevestigd is.
  3. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden eist dat een mededeling Schriftelijk moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de Dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
  4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Converdo wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
  5. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. Converdo is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die Conversion Monitor of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Module Software-as-a-Service

Indien de Dienst (mede) betrekking heeft op Conversion Monitor, geldt voorts het in deze module bepaalde.

De Dienst "Conversion Monitor" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Converdo. Aan het gebruik van Conversion Monitor zijn onderstaande voorwaarden verbonden.

 1. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever een Account heeft aangemaakt op de Website, Opdrachtgever het op de Website getoonde/geselecteerde aanbod heeft aanvaard en deze aanvaarding door Converdo per e-mail of Schriftelijk bevestigd is. Op de Website staat aangegeven welke bedragen verschuldigd zullen zijn. Hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.
  2. Opdrachtgever kan Conversion Monitor dertig (30) dagen vrijblijvend uitproberen. Na deze periode zal Opdrachtgever een betaalde Dienst moeten nemen of het gebruik van de Dienst staken.
 2. Gebruik van de Dienst

  1. Om Conversion Monitor te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw Account inloggen en de Dienst gebruiken.
  2. U dient de toegang tot de Account(s) middels de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient het wachtwoord strikt geheimgehouden te worden. Converdo mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw Account(s), na aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u Schriftelijk bij Converdo heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
  3. Naast het hoofd Account kunnen additionele (sub)Accounts tegen meerprijs aangevraagd worden. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.
  4. Voor het functioneren van Conversion Monitor wordt er gebruikt gemaakt van Plugins. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zorg te dragen voor een correcte installatie hiervan. Indien nodig kan Converdo kan telefonisch assisteren bij de installatie hiervan.
  5. Met Conversion Monitor verwerkt u Persoonsgegevens. Converdo treedt hierbij op als Bewerker in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens. U vrijwaart Converdo van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.
  6. Als Verantwoordelijke bent u wettelijk verplicht met Converdo een bewerkersovereenkomst te sluiten ten aanzien van onder andere technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en de melding van een inbreuk op de beveiliging. Een dergelijke overeenkomst is als bijlage aan deze gebruiksvoorwaarden gehecht.
 3. Beveiliging

  1. Indien tussen Converdo en Opdrachtgever geen bewerkersovereenkomst is afgesloten, gelden de bepaling uit dit artikel.
  2. Converdo zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens ten behoeve van Verantwoordelijke, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de Persoonsgegevens).
  3. Converdo zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, passend is.
  4. Verantwoordelijke zal enkel Persoonsgegevens door Converdo laten verwerken indien Verantwoordelijke zich ervan verzekerd heeft dat de door Converdo genomen beveiligingsmaatregelen een passend beschermingsniveau waarborgen.
 4. Gebruiksregels

  1. Het is verboden Conversion Monitor te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
  2. In het bijzonder is het verboden naar Persoonsgegevens te vragen zonder een adequate privacy policy te hebben gepubliceerd. Ook bij overige verwerking van Persoonsgegevens dient u zich aan de Wet bescherming Persoonsgegevens te conformeren.
  3. Indien Converdo constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Converdo zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
  4. Indien naar het oordeel van Converdo hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Converdo of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van Persoonsgegevens of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Converdo gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Deze maatregelen bevatten, maar zijn niet beperkt tot, het opschorten van de Dienst en beëindiging van de Overeenkomst.
  5. Converdo is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Converdo gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  6. Converdo kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Converdo van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.
 5. Gebruiksregels

  1. Converdo spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
  2. Converdo onderhoudt Conversion Monitor actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Converdo trachten dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uit te voeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
  3. Converdo mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Conversion Monitor aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Converdo zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Converdo zal bij ingrijpende wijzigingen minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.
 6. Intellectueel Eigendom

  1. De Dienst Conversion Monitor, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het Intellectueel Eigendom van Converdo. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte Schriftelijke toestemming van Converdo, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
  2. Opdrachtgever verkrijgt met betrekking tot Conversion Monitor een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst.
  3. Informatie die u opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Converdo heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, rapportages, benchmarks, statistische-en analyse doeleinden inclusief toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te (laten) verwijderen, de Overeenkomst te beëindigen of, voor zover dit betrekking heeft op rapportages, benchmarks, statistische-en analyse doeleinden inclusief toekomstige aspecten daarvan, gebruik te maken van de opt-out die is te vinden op de instellingen pagina binnen Conversion Monitor.
  4. Indien u informatie stuurt naar Converdo, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
  5. Converdo zal geen kennisnemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Conversion Monitor, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Converdo daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Converdo zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 7. Vergoeding voor de Dienst

  1. Aan het gebruik van Conversion Monitor is, afhankelijk van de door Opdrachtgever gekozen termijn, een vergoeding per maand of jaar verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.
  2. Betalingen kunnen worden verricht via creditcard, PayPal of volgens overige betaalinstructies op de Website.
  3. Omdat de Dienst direct geleverd wordt, en wel op uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
  4. Indien betaling langer uitblijft dan twee (2) weken nadat deze verschuldigd is, is Converdo gerechtigd de toegang tot de Dienst op te schorten. Converdo is voorts gerechtigd de Dienst te staken en het Account te verwijderen indien betaling langer dan twee (2) maanden uitblijft.
 8. Duur en opzegging

  1. De Overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en loopt dan, afhankelijk van de door Opdrachtgever gekozen termijn, voor een maand of een jaar.
  2. Na het verstrijken van de eerste termijn zal de Overeenkomst verlengd worden voor onbepaalde tijd. Na de eerste termijn kunnen Converdo en Opdrachtgever steeds opzeggen met een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf het moment van opzegging.
  3. Converdo kan de Overeenkomst tevens beëindigen indien Opdrachtgever gedurende achttien maanden niet heeft ingelogd. Converdo zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan het Account gekoppeld is.
  4. Op verzoek en tegen meerprijs kan Converdo een kopie van de opgeslagen data verschaffen in een voor deze sector gebruikelijk formaat. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.